Algorytm mnożenia sekwencyjnego

Poczynając z mniej znaczących bitów mnożnika, przesuwamy formowany rezultat w stronę mniej znaczących bitów.
R1 – rejestr sum częściowych i bardziej znaczącej części iloczynu
R2 – rejestr mnożnika X i mniej znaczącej części iloczynu
R3 – rejestr mnożnej A

Deklaracja bloków funkcyjnych

Po zapoznaniu się z algorytmem określamy rodzaje i liczbę bloków funkcyjnych potrzebnych do implementacji zadanego algorytmu. Deklarację bloków funkcyjnych dokonujemy dyrektywą DLR.
//--------------------------------------------------------------------
dlr R1 : rg(16)	//
dlr R2 : rg(16)	//
dlr R3 : rg(16)	//
dlr S1 : sm(16)	//
dlr L1 : l(8)  	//
dlr T1 : t		//
//--------------------------------------------------------------------

Deklaracja połączeń funkcyjnych

Po zadeklarowaniu bloków funkcyjnych należy dokonać ich połączeń zgodnie z wymaganą strukturą. Dokonuje się tego przy pomocy dyrektywy LINK.
//--------------------------------------------------------------------
link S1(in1) : R1(out)     //
link S1(in2) : R3(out)     //
link R1(in)  : S1(out)     //
link T1(in)  : R2(cr)     //
link R2(cl)  : R1(cr)     //
//-----------------------------------------------------------------

Deklaracja wartości początkowych

Aby ustawić wartości początkowe bloków funkcyjnych należy wykorzystać dyrektywę ACCEPT. Przy braku deklaracji wartość przechowywana przez dany blok wynosi zero.
//--------------------------------------------------------------------
accept L1 : 17        //ustawienie licznika
accept T1 : 0         //zerowanie przerzutnika
accept R1 : 0         //zerowanie Z.h
accept R3 : 3         //X
accept R2 : 5         //Y (Z.l)
//--------------------------------------------------------------------

Implementacja algorytmu

Po zadeklarowaniu całej struktury algorytmu należy zabrać się za projektowanie głównego programu sterującego współpracą bloków funkcyjnych.
//--------------------------------------------------------------------
start   { srl R1; sr R2; move T1; dec L1 }		// faza1 
      { jz T1,label1 }				// faza2
      { add R1,R3 ; move R1 }			// faza3
label1   { jnz L1,start }				// faza4
end    { jmp end }					//
//--------------------------------------------------------------------
W projektowanym programie wyróżniamy cztery fazy pracy algorytmu.

Przesunięcie rejestrów i dekrementacja licznika

W pierwszej fazie dokonywane jest przesunięcie bitów w prawo rejestrów R1 i R2 i przerzutnika T1 połączonych ze sobą dyrektywą LINK. Przesunięcie odbywa się w ten sposób, że na rejestrze R1 dokonujemy przesunięcia logicznego SRL R1 (najstarszy bit rejestru przybiera wartość 0, a najmłodszy bit jest wypychany w prawo), na rejestrze R2 dokonujemy przesunięcia prostego SR R2 (na najstarszy bit rejestru pobrany jest z rejestru R1, a najmłodszy bit jest wypychany w prawo), a na przerzutniku dokonujemy (zapis bitu z rejestru R2) MOVE T1. W tej samej fazie dokonujemy także zmniejszenia licznika DEC L1 realizującego programową pętlę.
//--------------------------------------------------------------------
start   { srl R1; sr R2; move T1; dec L1 }	// faza1 
//--------------------------------------------------------------------

Testowanie zawartości przerzutnika T1

Po dokonaniu przesunięć testujemy zawartość przerzutnika T1 mikrooperacją JZ T1,label1 realizującą operację if(...) then(...). W tej fazie dokonuje się sprawdzania poszczególnych bitów rejestru R2 będącego mnożną X. W przypadku, gdy zawartość przerzutnika jest zerowa następuje skok do etykiety label1.
//--------------------------------------------------------------------
      { jz T1,label1 }				// faza2
//--------------------------------------------------------------------

Dodawanie zawartości rejestrów

W fazie trzeciej następuje dodawanie zawartości rejestru R1 i R3 ADD R1,R3 z zapisem wyniku sumowania do rejestru R1 MOVE R1. W ten sposób dokonuje się sumowanie mnożnika A z sumą częściową przechowywaną w rejestrze R1.
//--------------------------------------------------------------------
      { add R1,R3 ; move R1 }			// faza3
//--------------------------------------------------------------------

Testowanie zawartości licznika

W fazie czwartej następuje testowanie stanu znacznika Z licznika L1 JNZ L1,start. Znacznik ten jest ustawiony na 1, gdy zawartość licznika jest zerem. Przy inicjalizacji programu licznik zawierał określoną wartość, a w trakcie działania programu, była ona sukcesywnie zmniejszana o jeden. W ten oto sposób dokonuje się realizacji pętli programowej.
//--------------------------------------------------------------------
label1   { jnz L1,start }				// faza4
//--------------------------------------------------------------------

Zakończenie programu

Program można zakończyć zapętlającą się instrukcją skoku. W przypadku jej braku debugger zatrzymuje się na ostatnim wierszu programu.
//--------------------------------------------------------------------
end     { jmp end }				// koniec
//--------------------------------------------------------------------

Listing programu

Ostatecznie otrzymujemy, w postaci listingu programu, kompletną realizację algorytmu mnożenia sekwencyjnego zgodnego ze składnią programu GALAXY.
//--------------------------------------------------------------------
// MNOZ1.glx – algorytm mnożenia sekwencyjnego
//--------------------------------------------------------------------
//Poczynając z mniej znaczących bitów mnożnika, przesuwamy formowany 
//rezultat w stronę mniej znaczących bitów.
//R1 – rejestr sum częściowych i bardziej znaczącej części iloczynu 
//R2 – rejestr mnożnika X i mniej znaczącej części iloczynu
//R3 – rejestr mnożnej A
//--------------------------------------------------------------------
dlr R1 : rg(16)	//
dlr R2 : rg(16)	//
dlr R3 : rg(16)	//
dlr S1 : sm(16)	//
dlr L1 : l(8)  //
dlr T1 : t		//
//--------------------------------------------------------------------
link S1(in1) : R1(out)    //
link S1(in2) : R3(out)    //
link R1(in)  : S1(out)    //
link T1(in)  : R2(cr)     //
link R2(cl)  : R1(cr)     //
//--------------------------------------------------------------------
accept L1 : 17        //ustawienie licznika
accept T1 : 0         //zerowanie przerzutnika
accept R1 : 0         //zerowanie Z.h
accept R3 : 3         //X
accept R2 : 5         //Y (Z.l)
//--------------------------------------------------------------------
start   { srl R1; sr R2; move T1; dec L1 }	// faza1 
      { jz T1,label1 }				// faza2
      { add R1,R3 ; move R1 }			// faza3
label1   { jnz L1,start }				// faza4
end    { jmp end }					// koniec
//--------------------------------------------------------------------


KIK - Katedra Inżynierii Komputerowej